KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

Dr. Seher Çakmak Yuvanç olarak tarafınıza sunacağım hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan "Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır." hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık yazılı rızası ile kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu onamın alınması zorunluluğu doğmuştur.

BİLGİLENDİRME METNİ

I. Bu onam, muayenemizde sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verileriniz ile internet ve mobil uygulamalar ile ya da elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz ya da muayenehanemizde elde edilen kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

II. Bu anlamda tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, (Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız) doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileri ile çeşitli kimlik belgeleriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, klinik dosyanızdaki tıbbi öykünüz, hastalık geçmişinizi gösterir bilgiler, muayene verileriniz, tarafınıza uygulanan işlemlere ilişkin veriler, reçete bilgileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz vb. kişisel veri sayılmaktadır.

III. Bu kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sadece tarafınıza sunulacak sağlık hizmetinin gerektirdiği ölçüde kaydedilecek ve "Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, diğer-sağlık hizmeti sunumu kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde" sistemimizde/arşivimizde saklanacaktır. Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak ve üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır.

IV. Ancak kişisel verilerinizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 58. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıkları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü örneğinde olduğu gibi toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi Kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini önemle hatırlatırız.

V. Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir.

Tarafımızca kaydedilen verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,( Bu hakkın Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi Orçun Apt. No:143 Kat23 D:5 açık adresli muayenehane adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak ya da drseher2@gmail.com Mail adresimize ileti göndermek suretiyle kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. )
• Bazı verilerinizin gizlenmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini ya da yok edilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

Çerez Politikası Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Seher Çakmak Yuvanç Psikiyatri Kliniği olarak web sitemizde (www.sehercakmak.com) kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur. İşbu çerez politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, KVKK’ye uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrim içi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

Çerez Türleri

Çerezler; hizmet ettiği amaca, verinin depolandığı süreye ve oluştukları kaynaklara göre çerezler olarak üç grupta sınıflandırılır:

Amaçlarına Göre Çerezler

Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri bulunur.

Kesin Gerekli Çerezler: Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. E-ticaret mağazalarında çevrim içi alışveriş yapılırken alım satım işleminin sona erdirilebilmesi için kullanıcının tercih ettiği öğelerin bir sonraki adım için saklı tutulması gerekmektedir. E-ticaret sitelerinde ögelerin alışveriş sepetinde tutulmasına izin veren çerezler kesin gerekli çerezlere örnek olarak sayılabilir. Kesin gerekli çerezler genel olarak birinci taraf oturum çerezleridirler. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.

Tercih Çerezleri: Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunun hatırlanmasını sağlar. Web sitesine otomatik giriş sağlayan tercih çerezleri işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır. İstatistik Çerezleri: Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

Pazarlama Çerezleri: Pazarlama çerezleri reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir. Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri ve pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.

Depolanma Sürelerine Göre Çerezler

Çerezler verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır. E-gizlilik direktifine göre kalıcı çerezlerin 12 aydan daha uzun sürmemesi gerekmektedir.

Kaynaklarına Göre Çerezler

Birinci Taraf Çerezleri: Birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir. Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları

Gizlilik

Dr. Seher Çakmak Yuvanç, web sitesindeki formlar aracılığıyla ziyaretçilerin gönüllü olarak sunduğu kişisel verileri (ad-soyad, e-posta adresi, iş ve ev adresi, telefon numarası vb.); mahkeme kararı ile talep edilmesi gibi yasal bir zorunluluk olmadıkça açıklamaz, üçüncü kişilere kiralamaz, satmaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Dr. Seher Çakmak Yuvanç bu bilgileri size basılı olarak ya da e-posta yoluyla yayınlar, yazışmalar ve bildirimler göndermek için yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanır.

Kişisel bilgilerinize sadece Dr. Seher Çakmak Yuvanç erişebilir. Dr. Seher Çakmak Yuvanç, istatistiksel bilgileri (yaş, cinsiyet, coğrafi konum, web tarayıcısı tipi vb.) web sitesini iyileştirmek ve hasta profilleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kullanır. Bu bilgileri üçüncü kişilere açıklamaz.

Dr. Seher Çakmak Yuvanç, web sitesindeki linkler aracılığıyla bağlanacağınız diğer web sitelerinin bu web sitesinin gizlilik ilkelerine uyacağını garanti etmez. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizi diğer web sitelerine vermeden önce onların gizlilik kurallarını incelemenizi öneririz.

Kullanım Koşulları

Tüm bilgi, yorum ve görseller sadece genel bilgilendirme amacı taşımakta olup bir doktora bizzat danışmanın yerini alamaz. Tanı ve tedaviye yönlendirmez. Adı geçen tüm girişimsel ve cerrahi işlemler hastane ortamında gerçekleştirilir.

Web sitesinde yayınlanan telif ile diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Dr. Seher Çakmak Yuvanç 'a aittir. Videolar lisanslıdır. Tüm yazılı ve görsel materyallerin, yazılım ya da hizmetlerin ve web sitesi tasarımının her türlü hakkı saklıdır. Dr. Seher Çakmak Yuvanç 'ın yazılı izni olmaksızın hiçbiri kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, teşhir edilemez, dağıtılamaz, devredilemez, kiralanamaz, satılamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz. Bu hakları ihlal etmek suç teşkil eder. İhlal durumunda yasal sorumluluk ihlalde bulunan kişiye aittir.

Kullanıcı web sitesindeki içeriği referans alarak bir işlem yaptırmak niyetinde olduğunda güvenilir son bilgiyi Dr. Seher Çakmak Yuvanç 'tan alması gerektiğini kabul eder. Web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ya da doğru olup olmadığı garanti edilmemektedir. Kullanıcının sadece bu bilgilere dayanarak yaptıracağı işlemler için Dr. Seher Çakmak Yuvanç herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dr. Seher Çakmak Yuvanç veri ya da kar kaybından kaynaklananlar da dahil olmak üzere web sitesinin kullanımından ortaya çıkabilecek özel, cezai, geçici ya da kalıcı, direkt ya da dolaylı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesindeki formların doldurulmuş olması kullanıcıya kazanılmış hak iddiası da dahil olmak üzere herhangi bir hak tanımaz. Bu formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesindeki sorumluluk kullanıcıya aittir.

Web sitesinin hatasız olması için her türlü çaba gösterilmiş olmasına rağmen, sitede var olan ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmez. Web sitesinin virüs, trojan ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için imkanlar dahilinde tüm tedbirler alınmıştır. Yine de tam güvenliğin sağlanması için kullanıcı kendi virüs koruma programlarını kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, web sitesine girdiği için kendi yazılım sistemlerinde oluşabilecek tüm hatalardan ve doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu soruşturma talebi varsa veya kullanıcının Dr. Seher Çakmak Yuvanç 'a ait yazılım sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işlevini bozacak şekilde herhangi bir elektronik saldırıda bulunduğunun tespit edilmesi halinde Dr. Seher Çakmak Yuvanç, kullanıcının kimlik bilgilerini yasal makamlara bildirme hakkına sahiptir.

Web sitesi mesaj ve başvuru formlarına yüklenen tüm içerikler güvenilirlik, uygunluk ve telif hakkı açısından yasalara uygun olmak zorundadır. Web sitesine; hakaret içeren, küçük düşüren, müstehcen, tehditkar, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, sakıncalı, suç oluşturacak, suça teşvik edecek, herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir materyal yükleyemez ya da burada yayınlayamazsınız. Ticari bir içerik de yükleyemezsiniz. Mesaj ve başvuru formları yolu ile bu tür eylemlerde bulunmak suç teşkil eder.

Kullanıcılar ile Dr. Seher Çakmak Yuvanç arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Dr. Seher Çakmak Yuvanç 'a ait bu web sitesinin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilir. Bu tür anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir.

Dr. Seher Çakmak Yuvanç, bu web sitesinin herhangi bir içeriğini, sağladığı hizmeti veya kullanım koşulunu bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Kullanıcı, bu web sitesine girerek yukarıda belirtilmiş olan koşulları kabul etmiş sayılır. Gizlilik ve kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmamalısınız.

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Uzm. Dr. Seher Çakmak

Psikiyatrist & Psikoterapist

Caddebostan'da bulunan özel muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze veya internet üzerinden kabul etmekteyim.

HAKKIMDA İLETİŞİM